|

Ciclo de jornadas

Jardunaldi-zikloa

Dirigido a empresas locales y personas emprendedoras.

Bertoko enpresa zein ekintzaileei zuzenduta

Los miércoles de Marzo
04 · 11 · 18 · 25
Lunch 14:00 - 14:30
Jornadas 14:30 - 16:00

Martxoko asteazkenetan
04 · 11 · 18 · 25
Luntxa 14:00 - 14:30
Jardunaldiak 14:30 - 16:00

04 de MarzoMalu Pelayo

Martxoak 04Malu Pelayo

La incertidumbre del futuro me da miedo en el presente. ¿Qué hago?

Etorkizunaren ziurgabetasuna­ren beldur naiz gaur. Zer egingo dut?

Jornada orientada a facilitar herramientas que posibiliten gestionar el miedo de quien tiene un negocio.

Negozio bat duenaren beldurra kudeatzeko balio dezaketen erremintak izan nahi dituztenentzat da jardunaldia.

11 de MarzoMireia Muñiz

Martxoak 11Mireia Muñiz

El juego como herramienta de marketing

Jolasa marketing erreminta gisa

Jornada orientada a conocer nuevas posibilidades para hacer frente a los retos del comercio y de la pequeña empresa.

Merkataritzaren eta enpresa txikiaren erronkei aurre egiteko dauden aukera berriak zein diren jakiteko jardunaldia da.

18 de MarzoEduardo Céspedes

Martxoak 18Eduardo Céspedes

Tomando el pulso a los números de mi empresa

Nire enpresako zenbakiei pul­tsua hartzen

Jornada orientada a adquirir conocimientos financieros que resulten de ayuda en la toma de las decisiones del día a día.

Egunez eguneko erabakiak hartzen lagunduko diguten finantza ezagupenak jasotzeko jardunaldia da.

25 de MarzoMalu Pelayo

Martxoak 25Malu Pelayo

Experiencias emprendedoras en primera persona

Ekimen esperientziak lehenengo pertsonan

Jornada orientada a conocer experiencias emprendedoras que se han puesto en marcha en Basauri y Etxebarri.

Jardunaldi hau Basauri eta Etxebarrin martxan jarri diren ekimen esperien­tziak ezagutzera bideratuta dago.

Descárgate el programa del Ciclo de Jornadas.

Deskarga ezazu Jardunaldi-zikloko programa.

Conoce a nuestros ponentes

Ezagutu gure hizlariak

Malu Pelayo

Diplomada en Magisterio y titulada coach, experta en el acompa­ñamiento y desa­rrollo de líderes de equipos profesionales. Tras 24 años como educadora social acompañando a personas en situación de vulnerabilidad, coordinando a equipos y responsables, ha reorientado su carrera diseñando servicios propios de coa­ching. Además, ha impartido talleres sobre habilidades conversacionales, y trabajado dinamizando programas formativos para responsa­bles de gestión de personas y equipos.

Irakasle-ikasketetan diplomatua eta Coach tituluduna, eta talde profesionaletan akonpainamenduan eta liderren garapenean aditua. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei lagun egi­ten eta lan-talde eta arduradunak koordinatzen gizarte hezitzaile lanetan 24 urte iga­ro ostean, coaching arloko zerbitzuak diseinatzeari ekin dio orain. Gainera, elka­rrizketarako trebetasunei buruzko lantegiak eman ditu, eta pertsona eta lan-taldeen kudeaketa arduradunentzako prestakuntza-programak dinamizatzen aritu da.

Mireia Muñiz

Ingeniera en telecomunicaciones y MBA internacional, siempre inmersa en idear meto­dologías y fórmulas de desarrollo empresarial. Consultora, formadora y emprendedora, decidió dar una vuelta de tuerca a todo lo aprendido en su carrera y especializarse en innovación y creatividad en la empresa. Algunas de sus especialidades: gamificación aplicada a la empresa, innovación en organizaciones, digitalización y entrenamiento y promoción de la creatividad y el talento en organizaciones públicas y privadas.

Telekomunikazioetan ingeniaria eta MBA International masterduna, beti enpresen garapenerako metodologiak eta formulak asmatzeko lanetan murgildua. Aholkularia, prestatzailea eta ekintzailea izanda, karreran ikasitako guztiaz haratago joatea erabaki zuen eta enpresan berrikuntza eta sormenean espezializatu zen. Mireiaren espezialitateetako batzuk: gamifikazioa enpresetan aplikatuta, berrikuntza erakundeetan, digitalizazioa eta sormenaren trebakun­tza eta sustapena, eta ta­lentua erakunde publiko eta pribatuetan.

Eduardo Céspedes

Licenciado en Empresariales, en su enriquecedora trayectoria profesional ha podido trabajar con grandes profesionales y desde 2015 es socio fundador de Aken. Su objetivo profesional es colaborar con personas emprendedoras y acompañar a empresas en su mejora organizativa, comercial y económico-financiera, con plena implicación en cada proyecto y con sus participantes. Busca equilibrar esta actividad con la formación e intervención en foros re­lacionados con la dirección de pymes.

Enpresa-zientzietan lizentziaduna, bere ibilbide aberasgarrian profesional handiekin lan egin ahal izan du, eta 2015az geroztik Aken­-en bazkide sortzailea da. Eduardoren helburua ekintzaileekin lankidetzan aritzea da eta enpresei lagun egitea euren antolamenduaren, gaitasun komertzialaren eta ekonomia eta finantzen hobekuntzan. Proiektu bakoitzean murgildu eta partaideekin bat egiten du. Horrekin batera Enpresa Txiki eta Ertainen prestakuntza eta zuzenda­ritzarekin lotutako foroetan ere parte hartzen du.

Background Image

¡Nueva ubicación!
Torre de Ariz
Frantzisko Kortabarria, s/n.
48970 · Basauri.

Kokaleku berria!
Arizko Dorretxea
Frantzisko Kortabarria, z/g.
48970 · Basauri.